• Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
 • Slovenská gréckokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice v Prahe
Domov O nás
O nás
Sme osobnou farnosťou a spoločenstvom gréckokatolíckych kresťanov prevažne slovenskej národnosti a ich rodinných príslušníkov podľa kán. 280 § 1 a kán. 7 CCEO. K spoločenstvu farnosti zvláštnym spôsobom patria i katechumeni slovenskej národnosti, a to podľa kán. 9 CCEO.

Príslušnosť k farnosti sa získava splnením dvoch podmienok súčasne:
1) ide o gréckokatolíckeho kresťana alebo kresťanku (katechumena alebo katechumenku) slovenskej národnosti,
2) ktorý získal trvalý alebo prechodný kanonický pobyt v pražskom dekanáte v zmysle kán. 912 CCEO (bez ujmy kán. 336 § 2 CCEO).

Farnosť Najsvätejšej Trojice bola zriadená 30. januára 2009 a patrí ku Apoštolskému exarchátu pre katolíkov byzantského obradu v Českej republike. Naším biskupom je o. vladyka Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exarcha a titulárny biskup orejský. Za farára bol menovaný o. mitr. Kornel M. Baláž a za kaplána o. Karel Soukal. Od 14.11.2009 pôsobí pri farnosti druhý kaplán o. Ján Kočerha.

Zriaďovací dekrét:Patríme ku slovenským katolíckym spoločenstvám v Prahe, no napriek prevažnej väčšine veriacich slovenskej národnosti do nášho spoločenstva neodmysliteľne patria domáci českí veriaci, slovenskí i zahraniční Rusíni a Ukrajinci. Sme otvorení voči všetkým národnostiam a radi medzi sebou či na našich podujatiach uvítame kresťanov iných denominácií, osoby vieru hľadajúce, alebo zaujímajúce sa o východnú spiritualitu, liturgiku či spev.

Pri chráme Najsvätejšej Trojice, ktorý nám bol poskytnutý pražským arcibiskupstvom, sme začali pôsobiť od apríla roku 2006. Presunuli sme sa tu z neďalekého rektorátneho Chrámu sv. Kozmy a Damiána, ktorý je v súčasnosti miestom stretávania a liturgického slávenia českých katolíkov byzantského obradu.

Keďže Cirkev žije z Eucharistie (svätý otec Ján Pavol II.), základom života nášho spoločenstva je každodenné slúženie svätých liturgií. Počas týždňa slúžime večer o 18:00, a to v pondelok, stredu a piatok v slovenčine a v utorok, štvrtok a sobotu v cirkevnej slovančine. Nedeľná svätá liturgia je vyvrcholením celotýždňového života vo farnosti. Slúži sa po slovensky o 10:30 a po nej nasleduje stretnutie veriacich v spoločenskej miestnosti pri kostole.

Farnosť Najsvätejšej Trojice organizuje a poskytuje priestor pre rozličné duchovné i kultúrne podujatia a aktivity. Pri farnosti pôsobí mužský zbor, ktorý spieva byzantské liturgické piesne v staroslovienčine. V neďalekej Rotunde svätého Longina pravidelne spievame Akatist. Vysokoškoláci a mladí veriaci majú príležitosť stretávať sa na študentských svätých liturgiách, organizujeme tiež duchovné obnovy, plesy, výlety a iné aktivity.

Našou najväčšou úlohou a výzvou je vytvárať z farnosti autentický duchovný domov. V Prahe žije veľa slovenských študentov, pracujúcich i starousadlíkov. Mnohí z nich pochádzajú z východného Slovenska z prostredia gréckokatolíckej cirkvi, no doposiaľ nenašli cestu do pražskej cerkvi, alebo o nej ani nevedeli. Prostredníctvom tejto internetovej stránky vám, ako i všetkým ďalším záujemcom, chceme naše spoločenstvo čo najlepšie priblížiť a pozvať vás do farnosti Najsvätejšej Trojice.